Приватне акціонерне товариство
“Науково-виробничий комплекс "Курс”

 

Повідомлення про скликання зборів

Дата: 4-02-2019, 13:30

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "КУРС" (місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про проведення  річних загальних зборів Товариства (далі загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус №8, кім. №328

дата та час проведення загальних зборів: 7 березня 2019 року о 14:00 годині ;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 13:00 год. до 13:45 год. 7 березня 2019 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1 березня 2019 року.

Питання проекту порядку денного:

Проект рішень:

1)    Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 

1)       Обрати лічильну комісію у складі: Задьор С.І., Лейченко С.В.

2)       Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (по 12 питаннях Порядку денного голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).

2)    Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем зборів Селівьорстова Андрія Володимировича.

3)    Звіт в.о. Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити Звіт в.о. Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4)    Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5)    Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

6)    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

7)    Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, направити до резервного фонду Товариства.

8)    Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1)  Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів  (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

2)  Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства в.о. Голови правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

9)    Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

1)  Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2)  Надати повноваження в.о. Голови правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

10)   Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

1)  Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

2)  Надати повноваження в.о. Голови правління Товариства підписати внутрішні положення Товариства.

11)   Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Євсєєв Михайло Михайлович; члени Наглядової ради – Васильєв Вадим Валерійович, Бочкарьов Олександр Іванович (представник акціонера ТОВ «Мікромодуль» за довіреністю).

12)   Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членами Наглядової ради Товариства: Євсєєва Михайла Михайловича, Васильєва Вадима Валерійовича (представник акціонера ПрАТ «АФК «СИСТЕМА» за довіреністю).

13)   Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства.

1)  Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради.

2)  Надати повноваження в.о. Голови правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

 

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 02099,  м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус №8, кімната № 328 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 години за попереднім записом по тел. /044/ 369-58-21 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Беляков Володимир Павлович, в.о. Голови правління. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kurs.kiev.ua

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "НВК "КУРС" (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний

Попередній

Усього активів

125798

35597

Основні засоби (за залишковою вартістю)

12290

13392

Запаси

6364

13994

Сумарна дебіторська заборгованість

48823

8205

Гроші та їх еквіваленти

56548

547

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1500

98

Власний капітал

18181

16738

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4615

4615

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

88686

19239

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1500

82

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18460500

18460500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-

-

 

Станом на 22.01.2019 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 18 460 500 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 18 306 420 шт.

 

Наглядова рада АТ "НВК "КУРС"